Live Radio Live TV

Vragen over toekomst accommodatie SV Nunhem Geplaatst op: 24-9-2017 19:51

Accommodatie van voetbalvereniging Nunhem  Foto: Omroep 3MLLeudal Leon Linssen van de fractie Samen Verder heeft aan het college van B & W van Leudal suggesties gedaan voor een nieuwe invulling van de accommodatie van voetbalvereniging Nunhem omdat er in mei 2017 een einde is gekomen aan de activiteiten van de club. Van Jong-Nederland en KVW heeft hij na een overlegavond van de Dorpsraad Nunhem vernomen dat erbij beide verenigingen interesse is voor de accommodatie voor eigen gebruik. De beide verenigingen denken ook aan het beschikbaar stellen van de accommodatie aan andere verenigingen voor bijvoorbeeld het organiseren van jeugdkampen. Raadslid Linssen vraagt het College of ze dit ook een uitstekende bestemming vinden en dat die past in het beleid om activiteiten van en voor de jeugd te stimuleren. Tot slot vraagt hij of het College bereid is om op korte termijn met de betreffende verenigingen in gesprek te gaan en de mogelijkheden te onderzoeken.


'Onafhankelijke klachtenbehandeling in Leudal' Geplaatst op: 22-9-2017 21:49

Het gemeentehuis van Leudal Leudal Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open heeft onlangs het college van B & W van Leudal een voorstel gedaan voor een onafhankelijke klachtenbehandeling binnen de gemeente Leudal. Zijn voorstel was om een klachtenprocedure vast te stellen waarin inwoners aandacht kunnen vragen voor hun ervaringen met de gemeente. Het College heeft geantwoord dat zij niet eens zijn met zijn voorstel. Het College kiest aldus Wagemans "voor een benadering dat men vertrouwen moeten hebben op de interne afdoening van klachten." Wagemans vervolgt: "Ik geef u nogmaals met klem in overweging een faciliteit te scheppen waarbij klachten extern worden beoordeeld en klagers gelegenheid hebben hun ervaringen in een vertrouwde omgeving op tafel te leggen." Het hangt van de reactie van het College af of hij voor de novembervergadering een voorstel aan de Raad voorlegt.


Nieuwe toekomst voor Huis ter Beegden Geplaatst op: 20-9-2017 21:53

Carré boerderij Huis ter Beegden Foto: Rijksdienst Cultureel erfgoedMaasgouw Na jaren van verval ziet de toekomst voor hoeve Huis ter Beegden er weer rooskleurig uit. Het gemeentelijke monument aan de zuidelijke entree van Beegden wordt gerestaureerd en uitgebreid met een nieuwbouwvleugel. Het wordt een voorziening voor luxe, kleinschalig wonen met persoonlijke zorg en ondersteuning voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De vergunning is verleend en de restauratie- en bouwwerkzaamheden zijn gestart. Medio volgend jaar moet het gebouw weer in ere hersteld zijn. Bouwgroep Paul Corstjens is initiatiefnemer van de ontwikkeling. Het pand wordt door Compartijn, een landelijke particuliere zorgorganisatie, in exploitatie genomen als Huize Ter Beegden. Er komen 19 zorgappartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag als gevolg van een psychogeriatrische aandoening als dementie, al dan niet in combinatie met fysieke beperkingen. Wethouder Lalieu van Maasgouw is blij met de ontwikkeling.


Informatie over dijkversterkingen en -verleggingen Geplaatst op: 20-9-2017 21:07

Bestuurder Rein Dupont in Nieuw Bergen Regionieuws Waterschap Limburg organiseert in september en november 2017 op meerdere locaties in Noord- en Midden-Limburg informatieavonden over de dijkversterkings- en dijkverleggingsprojecten. Inwoners van Noord- en Midden-Limburg en andere belanghebbenden zijn uitgenodigd aanwezig te zijn. Heel, woensdag 27 september in cultureelcentrum Don Bosco, Monseigneur Savelbergweg 100; Buggenum, dinsdag 21 november in gemeenschapshuis De Roffert, Berikstraat 11; Thorn – Wessem, dinsdag 28 november in Kasteelhoeve de Grote Hegge, Waterstraat 9. Op alle avonden is de zaal open vanaf 19.15 uur. Om 19.30 uur start het programma met een gezamenlijk deel. Aansluitend is er gelegenheid om bij de informatiemarkt informatie te krijgen en in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over de verschillende alternatieven, de techniek en het vervolgtraject.  


Faunabeheerplan waarborgt toekomst bever Geplaatst op: 20-9-2017 20:40

Beversporen in de natuur Regionieuws De bever is weer terug in de waterrijke gebieden van Limburg. Er is sprake van een gezonde en groeiende populatie. In de natuur is de bever van grote ecologische waarde, maar het dier kan ook zorgen voor schade en overlast. Om de bevers een geschikte leefomgeving te bieden en de schade te beperken, is een nieuw Faunabeheerplan Bever 2017-2020 opgesteld door de Faunabeheereenheid Limburg. De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan het Faunabeheerplan. Hiermee blijft er een gezonde populatie bever bestaan en kan er wettelijk  snel worden gehandeld indien de bever onacceptabele  schade veroorzaakt waarmee de maatschappelijke kosten laag blijven. Daarnaast wordt ook ingezet op het uitvoeren van preventieve maatregelen om schade door bevers te voorkomen, zoals het plaatsen van rasters in kwetsbare gebieden.


Koninklijke onderscheiding voor Pierre Camp Geplaatst op: 19-9-2017 21:36

Pierre Camp en burgemeester Arno Verhoeven Heythuysen Op zondagmiddag 17 september werd aan Pierre Camp (75) uit Heythuysen, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats in gemeenschapshuis Oos Hoes na afloop van de H. Mis met als thema Dienstbaarheid. Vanaf 1969 tot op de dag van vandaag is de heer Camp zeer betrokken bij Buurtvereniging Heidebuurt. Het centrale punt in de buurt- gemeenschap is Oos Hoes, ook 't Kirkske genoemd. De heer Camp is een van de oprichters van de buurtvereniging die in 2019 het 50-jarig bestaan hoopt te vieren. Zo was hij een van de oprichters van de Joekskapel, een eigen muziekgezelschap van de Heidebuurt. Ook heeft hij zich verdienstelijk gemaakt met de organisatie van tal van activiteiten zoals 50+ dansen en kienen, om ouderen bij elkaar te brengen. Hij was betrokken bij de oprichting van de sportvereniging Aod Jong Bore en carnavals- vereniging de Fieëstnaze, waarvan hij ook prins is geweest. Ook het beheer van Oos Hoes en het inzamelen van oud papier is in zijn handen.


Dementievrijwilligers gezocht Geplaatst op: 19-9-2017 21:17

 Maasgouw Donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Steeds meer mensen krijgen de diagnose dementie. Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte. Niet alleen voor de mensen die lijden aan dementie, maar ook voor hun partner en familie. De gemeente Maasgouw is op zoek naar mensen die ondersteuning kunnen bieden aan mensen met dementie in de thuissituatie en hun mantelzorger. Hierbij wordt gedacht aan iets ondernemen met de persoon zoals het maken van een wandeling, een bezoekje brengen aan iemand of er gewoon zijn. Verder bent u gesprekspartner voor de mantelzorger en heeft u een signalerende rol. Als u hier interesse in heeft krijgt u een cursus aangeboden om goed voorbereid aan de slag te gaan. U kunt altijd terugvallen op de casemanager Hulp bij Dementie. De casemanager begeleidt ook bij de koppeling tussen u en degene die hulp vraagt. Wilt u meer informatie of heeft u belangstelling om dementievrijwilliger te worden? Neemt u dan contact op met Wmo-adviseurs Carl Lahaije of Björn Maessen: 0475 85 25 00.


Ontdekkingsreis door Maasgouwse samenleving Geplaatst op: 17-9-2017 19:46

Jacques Pollaert (67) uit Beegden in gesprek met burgemeester Strous (l)Maasgouw Een jaar lang ging burgemeester Stef Strous van Maasgouw op stap samen met wethouders, raadsleden en ambtenaren, actief op zoek naar het onbekende dat leeft in de straat, op het plein, bij de club en op school. Dit alles onder de noemer ‘Expeditie Maasgouw’. Een ontdekkingsreis binnen de eigen gemeente, met als doel er achter te komen wat er leeft en wat er nodig is om de welvaart en het welzijn in de gemeente te verhogen. De expeditie is een (her) ontdekking van Maasgouw, vooral bedoeld om nieuwe mensen te leren kennen. Het vormde een bijzondere uitdaging om in gesprek te komen met mensen die zich niet of nauwelijks bij het lokale bestuur betrokken voelen, of met mensen die niet bereid- of in staat zijn om deel te nemen in maatschappelijke activiteiten. Van iedere ontmoeting is enerzijds een intern verslag en anderzijds een reisverslag voor de website http://www.expeditiemaasgouw.nl gemaakt. Expeditie Maasgouw is als project afgerond, maar het initiatief eindigt daarmee niet. Het college van burgemeester en wethouders blijft actief op zoek gaan naar nieuwe inzichten.


Energieverbruik in Leudal in vijf jaar afgenomen Geplaatst op: 21-9-2017 21:00

Gebruik van zonnepanelen Leudal De afgelopen maanden deed UnitedConsumers onderzoek naar het gemiddelde energieverbruik van Nederlandse huishoudens. Er werd gekeken naar het gemiddelde gas- en energieverbruik van allerlei soorten woningen. Een opvallende conclusie is het feit dat het gemiddelde energieverbruik in Leudal in vijf jaar tijd sterk is afgenomen: met tien procent. Deze daling is te danken aan het feit dat steeds meer huishoudens kiezen voor zonnepanelen en de gemiddelde consument bewuster omgaat met energie. Zie: http://www.unitedconsumers.com/energie


Gebrek informatie over 'incidenten AZC Baexem' Geplaatst op: 15-9-2017 21:20

AZC in Baexem Leudal Naar aanleiding van een artikel in Dagblad De Limburger over het aantal incidenten in de asielzoekerscentra waarbij het AZC in Baexem er behoorlijk negatief uitkomt, vraagt raadslid Berry Hermans van de fractie Ronduit Open aan burgemeester Arno Verhoeven van Leudal onder andere waarom raadsleden dit uit de krant moeten vernemen. Raadslid Hermans: "Mogen wij als raadsleden niet een actievere informatievoorziening verwachten van u als portefeuillehouder en wordt er adequaat gehandeld door de politie bij incidenten?"


50% Leerlingen 'Lataste' naar regulier vervolgonderwijs Geplaatst op: 15-9-2017 20:03

Latasteschool, ook in 2018: Excellente School  Horn "Eens speciaal onderwijs, altijd speciaal onderwijs?" Welnee, dat hoeft zeker niet zo te zijn. De Latasteschool voor speciaal onderwijs van de Aloysius Stichting in Horn, bewijst het tegendeel. Bijna de helft van de leerlingen stroomt na groep 8 uit naar regulier voortgezet onderwijs in de regio. En van die groep doet 95 procent het na twee jaar nog steeds prima, bleek uit een recente peiling. Directeur Ruud van Hertum: “Wij vinden dat ieder kind de meest passende onderwijsplek verdient. Voor verreweg de meeste kinderen is dat de gewone basisschool. Hebben kinderen méér nodig, dan zijn zij van harte welkom bij ons." Van Hertum denkt dat het enthousiasme, de passie en de expertise van het team belangrijke succesfactoren zijn voor het feit dat veel leerlingen naar een reguliere praktijkschool, vmbo, mavo, havo of vwo kunnen.


Nimrod: wedstrijd voor beste jachthond in Limburg Geplaatst op: 14-9-2017 21:07

Jachthond met zijn prooi Foto: Nimrod Limburg 2017Regionieuws Op maandag 13 november vindt de Nimrod plaats, de jaarlijks terugkerende jachthondenwedstrijd voor de beste jachthond van dit jaar. Het gaat om een spectaculair 'nationaal kampioenschap' waar de 18 beste jachthonden van Nederland aan deelnemen. Gedurende de wedstrijddag zullen de ogen van de hele Nederlandse jachtwereld gericht zijn op Limburg. De locatie wordt in oktober bekend gemaakt. Voor Nimrod 2017 worden de 18 best presterende jachthonden uitgenodigd. De deelnemers, in vakjargon voorjagers genoemd, zijn vereerd dat zij mee kunnen doen aan de Nimrod.


Europese medailles voor Lindeboom Bier Geplaatst op: 14-9-2017 19:58

Brouwmeester Jan Willem den Hartog  met twee  awardsNeer Voor 's werelds belangrijkste bierwedstrijd, de European Beer Star 2017 in Gräfelfing, waren meer dan 25.000 bieren uit 46 landen ingestuurd. Het aandeel van de Duitse bieren was de eerste keer onder de 40%. Er was tweemaal een European Beer Star 2017 voor de Lindeboom Bierbrouwerij. Brouwmeester Jan Willem den Hartog van de Neerse Lindeboom nam tijdens de prijsuitreiking twee zilveren awards in ontvangst. De bekroonde bieren waren: Venloosch Alt, gebrouwen volgens een vernieuwde receptuur en Gouverneur Blond.


Opnieuw vaatkeurmerk voor SJG Weert Geplaatst op: 14-9-2017 19:38

Arthur Sondakh, vaatspecialist en Inge Mutsers,  vaatverpleegkundigeRegionieuws De vaatzorg binnen het Sint Jans Gasthuis in Weert is ook dit jaar erkend met het vaatkeurmerk van de Hart & Vaatgroep. Dit keurmerk laat zien welke ziekenhuizen en behandelcentra in Nederland goede vaatzorg aanbieden. SJG Weert voldoet aan alle kwaliteitscriteria zoals die zijn gesteld. Naast het vaatkeurmerk is SJG Weert ook in het bezit van het spataderkeurmerk. Voor patiënten een bewijs dat zij binnen de muren van SJG Weert verzekerd zijn van goede vaat- en spataderzorg.     De vaatzorg wordt binnen SJG Weert wordt multidisciplinair aangepakt. Dat betekent dat niet alleen de vaatspecialist en vaatverpleegkundige bij de diagnose en behandeling betrokken zijn. Zij werken samen met de internisten, cardiologen, neurologen en radiologen van SJG Weert en de vaatgespecialiseerde fysiotherapeuten in de regio. Arthur Sondakh is vaatspecialist binnen SJG Weert en werkt daarnaast nauw samen met de specialisten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (CZE).


Nationale Ouderen Songfestival Geplaatst op: 13-9-2017 16:44

Halve finalist Chris van Goch Regionieuws Zondagmiddag 10 september vond in Zorgcentrum Sint Jan Baptist te Swalmen de 3e voorronde van het Nationale Ouderen Songfestival plaats. Met 16 deelnemers uit de wijde regio was de middag goed gevuld. Het internationale repertoire was een bonte mengeling van opera, musical en evergreen. Een drietal artiesten gaat door naar de halve finale medio oktober in Heerenveen, dan wel in Houten. Chris van Goch uit Swalmen mocht als halve finalist nogmaals The Wild Rover vertolken en zorgde aldus voor een passend slotakkoord. Hij hield daarmee de Limburgse eer hoog.


Opnieuw Vaatkeurmerk en Spataderkeurmerk Geplaatst op: 13-9-2017 16:36

Radiologen Van Stiphout en Raat  en  vaatchirurgen Schlösser, De Haan en Jiang Regionieuws Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft van de Hart & Vaatgroep (patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening) bij de jaarlijkse toekenning opnieuw zowel het Vaatkeurmerk als het Spataderkeurmerk gekregen. De keurmerken helpen patiënten om een keuze te maken voor een ziekenhuis of behandelcentrum waar goede vaat- en spataderzorg wordt aangeboden. Om de keurmerken te krijgen, moeten ziekenhuizen voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Het Vaatkeurmerk richt zich op de behandeling van aandoeningen in de slagaders van het bekken, de benen, buik, aorta en hals. Het Laurentius Ziekenhuis voldoet aan alle 13 kwaliteitscriteria voor onder andere de certificering van de vaatchirurgen, protocollen, zorg bij spoed en informatievoorziening voor patiënten. Meer informatie: http://www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg


Motortour kinderen die niet thuis kunnen wonen Geplaatst op: 12-9-2017 22:00

Een van de equipes Regionieuws Zaterdag 9 september werd de RubiconRit verreden. Het is een motortour die jaarlijks wordt georganiseerd voor kinderen van Rubicon jeugdzorg, die om uiteenlopende redenen tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen. Omdat flinke regenbuien werden voorspeld, werd de route aangepast en wat ingekort. Door de onverwachte wijziging van de route werden vele zwaaiers teleurgesteld: de stoet verscheen niet en dat was spijtig.


Gewapende overval in Weert Geplaatst op: 11-9-2017 22:28

Oproep voor informatie via Burgernet Regionieuws Maandagavond rond 19.30 uur vond er een overval plaats op een zonnestudio aan het Stationsplein in Weert. Een Engelssprekende, kalende man kwam het bedrijf binnen en bedreigde een medewerker met een vuurwapen. Hij eiste geld om vervolgens te voet het pand te verlaten. Bij de overval raakte niemand gewond. De politie is gestart met een onderzoek. Op dit moment is nog niets bekend over de buit van de overvaller. Via een burgernetbericht vraagt de politie hulp van getuigen die de man voor of na de overval mogelijk hebben zien lopen. Alle tips die kunnen bijdragen aan het oplossen van deze zaak zijn welkom via 0900-8844.


Karter Jules de Bock naar Rotax Grand Final Geplaatst op: 11-9-2017 21:45

 Regionieuws Zes karters hebben zondag 10 september tijdens de voorlaatste raceronde van het Nederlands kampioenschap Karten 2-takt een ticket gewonnen voor de internationale Rotax Grand Final in Portugal. Dit is de hoogste trede voor karters in deze klasse, met de beste karters van de hele wereld. Tot de zes karters behoren het 16-jarige talent Jules de Bock uit Heythuysen en de 11-jarige Dani van Ruiten uit Tegelen.


Jan Hocks ontvangt de gouden KNVB speld Geplaatst op: 11-9-2017 21:23

Jan Hocks en zijn vrouw Mariet Foto: Vic GeerlingsRegionieuws Tijdens het jubileumweekend van RKVV Haelen van 8 tot 10 september jl. heeft Jan Heijnen namens de KNVB aan Jan Hocks de gouden KNVB speld uitgereikt. RKVV Haelen viert dit jaar haar 90-jarig jubileum. Jan Hocks is sinds 1962 lid van RKVV Haelen en heeft vanaf 1966 diverse (kader)functies binnen RKVV Haelen bekleed en voert momenteel als bestuursadviseur de secretariaatsfunctie uit. De toekenning van de gouden KNVB speld is een welverdiende waardering voor een groot verenigingsman.


Onderzoek dood Poolse man afgerond Geplaatst op: 11-9-2017 19:52

 Kelpen Oler De sectie op het lichaam van een 39-jarige Poolse man die vrijdag in het ziekenhuis kwam te overlijden is afgerond. Het slachtoffer bleek meerdere onverklaarbare verwondingen aan zijn lichaam te hebben. Over de aard van de verwondingen en de exacte doodsoorzaak doet de politie op dit moment uit onderzoeksbelang geen nadere mededelingen. De familie is ingelicht over de uitkomst van de sectie. Het is voor het onderzoeksteam op dit moment nog niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf, omdat ook nog steeds andere scenario’s mogelijk zijn. Vrijdagochtend 8 september rond 05.45 uur werd de man gewond aangetroffen bij zijn auto aan de Ensebroekerweg in Kelpen-Oler. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis waar hij vrijdag is overleden. Omdat de omstandigheden waaronder de man het letsel heeft opgelopen niet helder waren en de doodsoorzaak niet direct kon worden vastgesteld, is er een grootschalig politieonderzoek ingesteld. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of meer weten zich bij de politie te melden.


RoermondStormt afgelast Geplaatst op: 11-9-2017 19:35

 Regionieuws De organisatie van RoermondStormt heeft maandag 11 september bekend gemaakt dat de tweede editie van het evenement, die zou plaatsvinden op zondag 24 september is afgelast. Er hebben zich te weinig deelnemers ingeschreven. Stichting RoermondStormt is voornamelijk afhankelijk van inkomsten uit deelnemersbijdrage en sponsoring om het evenement te kunnen financieren. Alle deelnemers die zich hebben aangemeld voor RoermondStormt 2017 krijgen hun inschrijfgeld terug. Zij zijn hierover per e-mail geïnformeerd.


Getuigen gezocht i.v.m. aantreffen gewonde man Geplaatst op: 9-9-2017 19:01

Locatie: Ensebroekerweg Kelpen-Oler Kelpen Oler Vrijdagmorgen 8 september werd rond 05.45 uur een 39-jarige Poolse man door een voorbijganger gewond aangetroffen bij zijn auto aan de Ensebroekerweg in Kelpen-Oler. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hier is het slachtoffer in de loop van de vrijdag overleden. In verband met verdachte omstandigheden omtrent het oplopen van het letsel is de politie een onderzoek gestart. Hieruit blijkt dat de man donderdagavond nog bij een woning aan de Ensebroekerweg is geweest. Daarna is hij naar zijn witte Audi met Poolse kentekenplaten gaan die vlakbij geparkeerd stond. Daar werd hij vrijdagmorgen gewond aangetroffen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben zaterdag een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gevormd om deze zaak nader te onderzoeken. Er zal ook een buurtonderzoek worden gehouden door agenten. Op het lichaam van het slachtoffer zal sectie worden verricht om duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak. Het onderzoeksteam roept dringend getuigen op die informatie hebben om zich bij de politie te melden.


Successen Reddingsbrigade Aoreven op NK Geplaatst op: 8-9-2017 20:01

Enkele van de vele behaalde medailles Heythuysen In het weekend van 26 en 27 augustus werd er in Noordwijk het Nederlands Kampioenschap Ocean voor de Reddingsbrigades uit heel Nederland gehouden voor de categorie A-B-M. Voor Reddingsbrigade Aoreven uit Heythuysen gingen er diverse zwemmers de strijd aan met hun concurrenten dat uiteindelijk het resultaat van tien gouden medailles, dus Nederlands Kampioen, zeven zilveren medailles en drie bronzen medailles opleverden. Op zaterdag 2 september was het de beurt aan de Aspiranten in Reeuwijk. Fenne M. werd maar liefst tweemaal Nederlands Kampioen en op nog een ander onderdeel tweede. Samen met haar teamgenoot Lieke werd ze nog eens overtuigend Nederlands Kampioen op het onderdeel Board rescue. Naast het goud behaalde Lieke G. nog 2 keer brons en 1 keer zilver. Voor Bodewijn L. was er een bronzen medaille op het onderdeel Run-Swim-Run. En als laatste behaalde het meisjes C team ook een bronzen medaille.


Afval scheiden op basisschool St. Martinus Geplaatst op: 8-9-2017 19:49

Leerlingen verzamelen zwerfvuil Beegden De leerlingen en leerkrachten van basisschool St. Martinus in Beegden kunnen tegenwoordig hun afval ook op school goed gescheiden weggooien. Hiervoor heeft Reinigingsdienst Maasland in samenwerking met de gemeente Maasgouw in het hele schoolgebouw afvalbakken voor groente- en fruitafval (GFT), plastic, metaal en drinkpakjes (PMD), papier en restafval geplaatst. RD Maasland startte dit pilotproject om kinderen ervan bewust te maken dat afval een grondstof is en weer gebruikt kan worden om nieuwe producten van te maken. Om het afval scheiden te lanceren hebben alle groepen een gastles gekregen van ‘astronaut Thijs’ over afvalscheiden en het besparen van grondstoffen. Onder toeziend oog van 'Schone Lei’, de afvalmascotte van de gemeente Maasgouw, vond vervolgens een grote zwerfvuilactie plaats. Alle leerlingen van de St. Martinusschool gingen onder begeleiding van leerkrachten en ouders op pad om het zwerfvuil in Beegden op te ruimen. Na evaluatie bekijkt RD Maasland of het project ook op andere scholen geïntroduceerd kan worden.


Commissie Fysiek gedeeltelijk 'besloten' bijeenkomst Geplaatst op: 8-9-2017 16:40

 Leudal Op verzoek van het college van B en W van Leudal is op 12 september een deels besloten bijeenkomst van de commissie Fysiek over het gedoogbesluit Landgoed Leudal in Haelen. Naar mening van D66 Leudal is er geen enkele reden voor een besloten bijeenkomst. D66 Leudal zal daarom alleen deelnemen aan het openbare gedeelte van de vergadering. Aangezien ook de commissie fysiek onderdeel is van het openbaar bestuur dienen alle vergaderingen naar hun mening in principe openbaar te zijn. Aan de voorzitter zijn geen zwaarwegende belangen genoemd om het gedoogbesluit Landgoed Leudal niet in het openbaar te behandelen. D66 Leudal heeft gevraagd aan de voorzitter om het besluit terug te draaien en de volledige vergadering in het openbaar te houden, maar dat verzoek is niet ingewilligd.


'Splitsing portefeuille P&O' Geplaatst op: 8-9-2017 16:23

Raadszaal van Leudal Leudal De gemeenteraad van Leudal heeft zich afgelopen dinsdag positief uitgelaten over het ingrijpende veranderingsproces dat nu aan de orde is. Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open heeft vernomen dat binnen het College wordt overwogen de portefeuille Personeel & Organisatie te splitsen waarbij de verantwoordelijkheid voor personeelszaken bij de burgemeester zou blijven en de organisatieverandering door een van de wethouders wordt geregisseerd. Wagemans is van mening "dat het een volstrekt verkeerd signaal is wanneer de burgemeester een positie aan de zijlijn inneemt met betrekking tot het ingrijpende veranderingsproces." Hij vervolgt: "De burgemeester heeft mijn volle steun wanneer hij als portefeuillehouder daadwerkelijk leiding gaat geven aan een lastig en ingrijpend proces waarin ieder (burgemeester, wethouder, raadslid, managers, medewerkers) continu moet worden aangesproken op verantwoordelijkheid."


Nieuwe gebouw Waterschap Limburg geopend Geplaatst op: 7-9-2017 14:05

Het nieuwe gebouw Regionieuws Woensdag 6 september is het nieuwe gebouw van Waterschap Limburg feestelijk geopend door gouverneur Theo Bovens, burgemeester Rianne Donders en dijkgraaf Patrick van der Broeck.  De nieuwe locatie van Waterschap Limburg bevindt zich in Roermond. Hiervoor is gekozen omwille van de centrale ligging van Roermond in de provincie en de uitstekende verbindingsmogelijkheden. Waterschap Limburg is gevestigd in hetzelfde pand als dochterorganisatie Waterschapsbedrijf Limburg (WBL).


Motortour kinderen die niet thuis kunnen wonen Geplaatst op: 7-9-2017 13:59

Motorrijders in het Limburgse land Regionieuws Voor het zesde jaar op rij organiseert Rubicon jeugdzorg op zaterdag 9 september een motortour voor kinderen die om uiteenlopende redenen tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen. Het zijn kinderen met een moeilijke achtergrond. Ze hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt. Rubicon wil hen graag eens een onvergetelijke dag bezorgen. In een lange stoet motoren, zijspannen, trikes en jeeps rijden vrijwilligers door het Limburgse landschap. Er is een tour uitgezet van ongeveer 75 kilometer. Voor de route: http://: www.rubicon-jeugdzorg.nl De kinderen, ouders of opvoeders, motorrijders, verkeersregelaars, politie en medewerkers verzamelen zich vanaf 12.00 uur bij Rubicon, Bergerweg 23 in Horn. Om 13.00 uur vertrekt de tocht en om 17.00 verwacht men terug te zijn. De motortour is mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de bijdrage van gulle sponsors.


Stan Backus, lijsttrekker Ronduit Open Geplaatst op: 6-9-2017 21:03

Gemeentehuis van Leudal Leudal Het bestuur en de fractie van Ronduit Open hebben Stan Backus uit Heythuysen unaniem voorgedragen als lijsttrekker van Ronduit Open voor de komende verkiezingen voor de gemeenteraad van de gemeente Leudal. Stan laat weten trots te zijn op deze unanieme voordracht. Op maandag 20 november is er een extra Ledenvergadering van Ronduit Open. In deze vergadering kunnen alle leden zich uitspreken over deze voordracht. De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn gepland op 21 maart 2018.
Kano- en Wandelexcursie Koningssteen

Beleef Koningssteen eens anders Foto: NatuurmonumentenNatuurmonumenten organiseert zondag 17 september van 13.30 tot 17.00 een bijzondere excursie bij natuurgebied Koningssteen bij Thorn. Deelname kost € 22,50 per persoon, lid van Natuurmonumenten en € 27,50 voor niet-leden. Voor kinderen gelden gereduceerde prijzen. Meer informatie en vooraf aanmelden (verplicht) voor vrijdag 15 september zie: http://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten . De verzamelplek wordt bij aanmelding duidelijk gemaakt. De activiteit is geschikt voor jong en oud, voor beginnende en gevorderde kanoërs. De gidsen nemen je mee op een ontdekkingstocht te voet en per kano. Een unieke manier om de Maasvallei te beleven. Je verkent de oevers van bever- en bloemenparadijs Koningssteen vanaf het water per kano. Na de veldpicknick met koffie en vlaai wandel je onder begeleiding van de MaasVerkenners door het dynamische struingebied vol vlinders, beverburchten en kleurige bloemenvelden.


Computercursussen Computerclub ’t Bitje

Computerclub ’t Bitje gaat ook in het cursusjaar 2017-2018 computercursussen geven. De eerste cursus is Basiscursus Windows 10. Men kan zich ook al aanmelden voor andere cursussen. De lestijden zijn op maandag en donderdag van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Café ’t Heukske, Rijksweg 34 te St. Joost (op de eerste verdieping via trap). Voor verdere informatie en aanmelding: http://www.cchetbitje.nl


Lezing: De Romeinen in Limburg

Maandag 25 september aanvang 20.00 uur organiseert de Geschiedkundige en Heemkundige Kring Land van Thorn een lezing in Zaal ‘Oad Thoear’, Steegputstraat 4 te Thorn. Onderwerp: De Romeinen in Limburg. De lezing wordt verzorgd door Karen Jeneson, conservator van het Thermenmuseum te Heerlen. De transformatie van Limburg in de eerste vier eeuwen van de jaartelling staat centraal. Ook de regio rond Thorn komt in de lezing aan bod.


Koningschieten Schutterij St. Petrus Roggel

Zondag 24 september houdt Schutterij St. Petrus in Roggel het jaarlijks koningschieten. De leden komen deze dag om 08.45 uur bij elkaar bij Café Sjrake om het koningspaar Nelly en Dré Peeters-Vrenken thuis op te halen. Daarna begint om 09.30 uur in de parochiekerk de H. Mis opgeluisterd door de drumband. Diverse leden zullen de priester assisteren. Na de H. Mis staat in Café Sjrake spek met eieren klaar. Omstreeks 12.00 uur gaat men naar de schietboom waar na de openingsschoten de strijd om koningstitel begint. Ook voor de jeugd is er schieten voor de titel jeugdkoning. Rond 16.00 uur zal de nieuwe jeugdkoning gehuldigd worden bij het schutterslokaal. Als de koning bij de volwassenen bekend is, wordt deze een uur na het laatste schot gehuldigd bij Café Sjrake.


Mobiel Openlucht Koffieconcert Bigband Xpero

Bigband Xpero uit Roggel Bigband Xpero bestaat dit jaar 40 jaar en de Gemeente Leudal bestaat 10 jaar. Omdat het een goede gewoonte is dat jarigen cadeautjes uitwisselen, wil Bigband Xpero graag de gemeente Leudal een Mobiel Openlucht Koffieconcert aanbieden. Op zondag 24 september zal Bigband Xpero door de gemeente trekken om op 5 plaatsen een kort concert houden met onvervalste bigbandmuziek waarbij aan de toehoorders een kopje koffie wordt aangeboden. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00-10.30 Ell nabij Café-restaurant De Prairie; 11.30-12.00 Heythuysen op het binnenplein van het gemeentehuis; 14.00-14.30 Horn op het Raadhuisplein; 16.00-16.30 Neer op het Kerkplein; 18.00-18.30 Roggel op de Markt.


Alzheimercafé Roermond

Esther en Loes Maandag 2 oktober is in het Alzheimercafé ’t Paradies, Munsterstraat 61 in Roermond een infoavond over: Geriatrie, specialisme zonder bedden. Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur; de zaal is open vanaf 19.00 uur. Gastsprekers: Esther van den Brekel, verpleegkundig specialist geriatrie en Loes van de Voort, geriatrieverpleegkundige. De geriater is als specialist op het gebied van ouderdomsziektes bij uitstek een dokter die de gehele mens bekijkt. Wat komt er allemaal bij kijken wanneer er het vermoeden op dementie bestaat? Als je vergeetachtig bent heb je dan altijd dementie of kan er ook iets anders aan de hand zijn? Wat gebeurt er als je opgenomen wordt in het ziekenhuis als je vergeetachtig bent of dementie hebt? Wat is de rol van de geriatrie hierbij? Esther en Loes gaan met de bezoekers van het Roermondse Alzheimercafé aan de praat.


De brandweer oefent in Kelpen-Oler en Roggel

Brandweer in actie Jaarlijks worden veel mensen verrast door brand in hun woning! Wist u dat de kans op een woningbrand 1 op 65 is? Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen het eigen gedrag een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de brand. Aandacht voor brandpreventie is dus 365 dagen per jaar nodig. Daarom gaan de lokale posten van Brandweer Limburg-Noord, samen met team Brandveilig Leven, oefenen in Leudal. Deze oefeningen van een uur, laten zien hoe de brandweer bij een woningbrand te werk gaat. Daarnaast krijgt men handige tips om het huis brandveiliger te maken en de gevolgen van brand te beperken. Ook kan men vragen aan de brandweer stellen. De oefeningen zijn: In Kelpen-Oler op maandag 25 september om 19.00 uur bij Gemeenschapshuis Trefcentrum, Kerkstraat 2a. In Roggel op woensdag 27 september om 18.45 uur bij basisschool de Zwjiek, Past.Hanraetsstr. 9.


Alzheimercafé Leudal

Het nieuwe seizoen van het Alzheimercafé gaat dinsdag 26 september weer van start. Thema: Hij of zij vergeet wel erg veel, wat nu? Gastspreker is huisarts Kruijssen uit Neer. Alle belangstellenden zijn van harte welkom in Zorgcentrum Beek en Bos, L’Unionlaan 1 te Heythuysen . De toegang is gratis. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur; het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Besproken worden de zorgen die er leven bij mensen (en familie) die merken dat ze steeds vergeetachtiger worden in hun dagelijkse leven.


Smartlappen op Peelpodium van De Groote Peel

De twee zussen Jet en José Meeuws Zondag 1 oktober wordt het Peelpodiumseizoen bij het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk afgesloten met het zangduo ‘de Lollypops’ uit Someren. Zij zingen om 13.30 en 15.00 uur smartlappen en andere Nederlandse liedjes in het overdekte amfitheater van De Pelen. Het Peelpodium bij De Pelen is gezellige muziek midden in de prachtige natuur van de Groote Peel. Interesse in ‘Spelen bij De Pelen’? Neem dan contact op met: m.vaes@staatsbosbeheer.nl .


Limburgse kunstenaars op het Eiland in de Maas

Deelnemers aan een rondleiding Zondag 1 oktober start om 14.00 uur een rondleiding met VVV-gids aan de O.L. Vrouw Geboorte kerk, Kerkstraat 4 in Ohé en Laak. Duur van de wandeling ongeveer 1,5 uur. Deelname: € 5,00 per volwassene, inclusief entree Streekmuseum; met de Limburg Card € 1,00 korting per persoon; kinderen tot en met 12 jaar gratis. Het is niet noodzakelijk te reserveren. Limburgse kunstenaars als Charles Eyck, Frans Slijpen, Joop Utens, Jacques Verheyen, Daan Wildschut, Gene Eggen en Arthur Spronken zijn op het Eiland in de Maas te Stevensweert en Ohé en Laak vertegenwoordigd. De kunstschatten in de kerk van Ohé en Laak worden toegelicht. Vervolgens komen diverse items in Stevensweert aan bod. Voor vervoer van Ohé en Laak naar Stevensweert en weer terug wordt door middel van auto’s gezorgd. Deelnemers kunnen na afloop gratis het Streekmuseum Stevensweert-Ohé en Laak bezoeken.


Inschrijven Snuffelmarkt in Roggel

Zondag 15 oktober In verenigingsgebouw La Rochelle, Pastoor Hanraetsstraat te Roggel is zondag 15 oktober een grote Snuffelmarkt van 10.00 tot 16.00 uur. Ze wordt georganiseerd door Zangroep Eigewies. Heeft u overbodige, tweedehands of zelfgemaakte artikelen? Huur dan een tafel. De huurprijs is € 5,- per stuk. Mail naar: m.houtem@home.nl of 06-37545577.


'Gratis workshops voor het culturele veld'

Het Huis voor de Kunsten Limburg biedt in oktober en november een reeks gratis workshops aan voor het culturele veld in Limburg. (Bestuurs)leden van culturele verenigingen en stichtingen en organisatoren van culturele evenementen kunnen hiermee nieuwe kennis en inspiratie opdoen. Ook is er volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met elkaar. Om hen het nut en de noodzaak hiervan te laten ervaren, wordt deze reeks gratis aangeboden. De workshops zijn: Eventcommunicatie en –marketing, Creatief jongeren bereiken, Projectplan schrijven en fondsen werven, Boekhouden en Van samenwerken tot fuseren. De docenten zijn allemaal professionals met praktijkervaring in de cultuursector. Per workshop is plek voor maximaal 20 deelnemers. Kijk voor meer informatie en om aan te melden op http://www.hklimburg.nl/workshops


Loeispannende Kinderboekenweek

Woensdag 4 oktober gratis griezelmiddag De Kinderboekenweek is elk jaar weer een groot feest. En dat is niet voor niks. Van 4 tot 15 oktober brengt de bieb enge kinderboeken tot leven, want het thema is Gruwelijk eng. Monsters, spoken, nachtmerries, zombies, schaduwen, angsten, heksen, achtervolgers, ze komen in je dromen. Soms kruipen ze onder je bed of onder je huid. Door over ze te lezen kun je ze bedwingen, want het ‘kwaad’ wordt overwonnen. Maar voor alle kinderen geldt: veel lezen leidt  tot betere schoolprestaties. Bibliocenter organiseert extra griezelige activiteiten voor kinderen. Natuurlijk steeds met verhalen en boeken erbij. De gratis Griezelmiddag is op woensdag 4 oktober om 14.30 uur in de bibliotheken van Heythuysen, Maasbracht, Nederweert en Stramproy. Trek je spookkleren aan en kom lekker griezelen in de bieb bij een eng voorleesverhaal en een spookspel. Je knutselt een masker, eet afgrijselijk griezelige hapje en drinkt heksenlimonade. Voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Aanmelden hoeft niet.